Rekrutacja do przedszkoli 2015/2016

7
anissat

Ruszył nabór dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, podobnie jak zasady zasady składania wniosków i daty opublikowania list dzieci przyjętych do przedszkoli, zależą od ustaleń urzędników każdego miasta. Sprawdź, jakie kryteria obowiązują w tym roku dla trzy-, cztero- i pięciolatków w wybranych miastach wojewódzkich.

 

Warszawa

Od 25 lutego – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli.

9-22 marca – rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

9-23 marca – złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

27 kwietnia, godz. 13 – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

7 maja, godz. 13 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria i liczba punktów w rekrutacji do przedszkoli

 • Najwięcej, bo 130 pkt uzyska rodzic pięciolatka (objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym) oraz dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które stara się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości max. 3 km od miejsca zamieszkania;
 • Kandydat pochodzący z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny otrzyma 64 pkt;
 • Jeśli oboje rodzice pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej/uczycie się w trybie dziennym/ prowadzicie gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą otrzymają 32 pkt.  Tyle samo punktów otrzyma rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko.
 • Jeśli rodzice rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy, zyskają 24 pkt;
 • Kandydat, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym rozpocznie lub będzie kontynuować naukę w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 8 pkt;
 • Nowe kryterium: dochód na osobę w rodzinie kandydata, za które przyznaje się od 0 do 1 pkt (dobrowolne, potwierdzane oświadczeniem rodzica dziecka; istotne, gdy kilkoro kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola uzyska taką samą liczbę punktów za pozostałe kryteria). Szczegóły: http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/7952/attachments/kryterium_dochodowe.pdf

 

Łódź

Szczegóły rekrutacji, w tym terminarz i kryteria rekrutacyjne zostaną podane w późniejszym terminie.

Formularz deklaracji będzie dostępny w każdym przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja.

2 marca, godz. 8 – 31 marca, godz. 14 rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie;

2 marca – 31 marca, godz. 15 – złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

17 kwietnia, godz. 15 – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5 maja, godz. 15 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Kryteria i liczba punktów w rekrutacji do przedszkoli

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

 

Kryteria dodatkowe

 • Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru
  (32 punkty)
 • Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych (16 punktów)
 • Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (8 punktów)
 • Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji (4 punkty)
 • Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki (2 punkty)
 • Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki (1 punkt)

 

 

Wrocław

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się w marcu 2015 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowa informacja o terminach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie opublikowana na stronach internetowych www.edu.wroclaw.pl i www.wroclaw.pl  w drugiej połowie lutego 2015 r.

Kryteria i liczba punktów w rekrutacji do przedszkoli

 • Dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (zgodnie z zapisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) – 100 pkt.
 • Dziecko, którego oboje rodzice / prawni opiekunowie pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 50 pkt.
 • Dziecko, którego rodzic / prawny opiekun pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 40 pkt.
 • Dziecko, którego oboje rodzice / prawni opiekunowie lub jeden rodzic / prawny opiekun złożyli / złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu) – 30 pkt.
 • Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły podstawowej – 10 pkt.
 • Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej położony najdogodniej dla rodziców / rodzica – opiekuna prawnego. Z wybranych placówek można wskazać tylko jedną placówkę najdogodniej położoną – 5 pkt.

 

Kraków

9 marca 2015 – rozpoczęcie naboru do przedszkoli. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowy harmonogram wraz z zasadami rekrutacji podany zostanie na stronie http://portaledukacyjny.krakow.pl/.

 

Gdańsk

25 lutego, godz. 9 – 9 marca, godz. 15 – rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

17 marca, godz. 13 – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

31 marca, godz. 13 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Rodzic wypełnia Kartę Zapisu elektronicznie poprzez stronę internetową: https://www.edu.gdansk.pl drukuje ją i podpisuje, a następnie udaje się do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia Karty Zapisu.

Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierową Kartę Zapisu (można ją otrzymać w każdym przedszkolu/szkole) i udaje się do placówki pierwszego wyboru, gdzie do systemu Kartę Zapisu wprowadzi Dyrektor przedszkola/szkoły.

Kryteria i liczba punktów w rekrutacji do przedszkoli

 • Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 32 pkt
 • Niepełnosprawność kandydata – 32 pkt
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 32 pkt
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 32 pkt
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 32 pkt
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 32 pkt
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 32 pkt

Kryteria dodatkowe

 • Dziecko obojga rodziców pracujących /rodziców studiujących /uczących się w systemie dziennym – 8 pkt
 • Dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego) – 4 pkt
 • Dziecko, które z uwagi na organizację pracy rodziców będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola, powyżej podstawy programowej – kryterium dotyczące tylko przedszkoli – 2 pkt
 • Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi – kryterium dotyczące tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 16 pkt.

 

Lublin

2 marca – 31 marca 2015 r – Rodzice dzieci 3, 4, 5-letnich, które nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin, a którzy wyrażą wolę, aby ich dziecko uczęszczało do przedszkola samorządowego lub innej formy wychowania przedszkolnego, powinni złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, lub innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016, korzystając ze strony internetowej (adres strony zostanie podany do dnia 23 lutego 2015 r.) lub w formie tradycyjnej w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzącej oddziały przedszkolne.

Kryteria i liczba punktów w rekrutacji do przedszkoli

 • Wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt,
 • Niepełnosprawność kandydata – 10- pkt,
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 pkt,
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 pkt,
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 pkt,
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt,
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt.

 

(fot.sxc.hu/anissat)

 

Dodaj komentarz

Wypełnienie poniższych pól jest wymagane. Adres email nie będzie publikowany.