Dotacje z Urzędu Pracy

26
trawka

Jeśli myślisz o własnej firmie, koniec z marzeniami na zielonej trawce. Zacznij starać się o dotacje, np. z Funduszu Pracy. Wcześniej musisz zarejestrować się jednak jako osoba bezrobotna i spełniać wszystkie wymogi rekrutacji.

Maksymalna kwota dofinansowania z Urzędu Pracy stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia i zmienia się kwartalnie, stosownie do wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od 1 grudnia 2014 r. maksymalna kwota dofinansowania przez UP działalności gospodarczej wynosi 22 686,84 zł i trzeba ją wydać na konkretny cel, np. zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania i wyposażenia miejsca pracy, reklamę, pomoc prawną, czy kupno domeny internetowej. Nie da się jednak ukryć, że każde dofinansowanie ułatwi start – tym bardziej gdy jest bezzwrotne (pod warunkiem, że firma utrzyma się na rynku co najmniej przez rok).

Urzędy Pracy organizują konkursy kilka razy do roku – wszystko zależy od tego, jakim budżetem dysponują w danym roku kalendarzowym. Warto pytać urzędników o kolejne nabory i sprawdzać co jakiś czas stronę internetową urzędu. Potencjalnymi beneficjentami mogą zostać osoby, które zarejestrowały się jako bezrobotne i spełniają wszelkie wymogi stawiane w danym naborze, np. mają odpowiedni wiek, regularnie stawiają się na terminy wizyt w urzędzie lub mają odpowiedni, ustalony przez urzędników, tzw. „profil pomocy” (I profil – bezrobotni aktywni, którzy sami szukają pracy lub II profil – bezrobotni potrzebujący wsparcia w poszukiwaniu pracy).

To nie koniec wymogów stawianych przed przyszłymi przedsiębiorcami. O dotacje mogą starać się osoby, które m.in. nigdy wcześniej nie korzystały z podobnej pomocy, nie prowadziły firmy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (nie posiadały wpisu do ewidencji gospodarczej lub zamknęły działalność co najmniej rok wcześniej) i w ciągu roku przed złożeniem wniosku nie odmówiły przyjęcia lub nie przerwały stażu, szkolenia, czy innej proponowanej przez urząd formy aktywizacji. Beneficjenci zobowiązują się również do zarejestrowania i prowadzenia działalności przez co najmniej rok od dnia otrzymania dofinansowania, na terenie miasta lub województwa, w którym składają wniosek. Jeśli w tym czasie osoba, która otrzymała dofinansowanie złoży wniosek o zawieszenie działalności albo podejmie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – musi zwrócić otrzymane pieniądze.

Wzór wniosku wraz z załącznikami (plan działań organizacyjnych, kalkulacja planowanych wpływów i wydatków oraz analiza SWOT) i wykazem niezbędnych dokumentów (m.in. życiorysu zawodowego, dyplomów ukończenia szkół i kursów, aktów notarialnych, itp.) można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Pracy. Należy dokładnie przejrzeć wykaz – tylko kompletna dokumentacja zyskuje pozytywną ocenę pod kątem formalnym. Warto poświęcić trochę czasu na lekturę listy najpopularniejszych błędów popełnianych przez potencjalnych biorców dotacji – dzięki temu wielu osobom udaje się uniknąć pomyłek popełnianych wcześniej przez innych.

We wniosku trzeba będzie bardzo szczegółowo opisać pomysł na biznes zarówno pod względem koncepcji działania, jak i prognoz finansowych, czy potencjalnej konkurencji. Urzędnicy będą oceniać nie tylko mechanizmy działania i plany rozwoju biznesu, ale również motywację do rozpoczęcia działalności, wiedzę o rynku i klientach czy sposób zarządzania firmą.

Oczywiście, opinia na temat planowanego przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od dobrej woli urzędników, a z tym – wiadomo – bywa różnie. Jeden niezrealizowany wymóg formalny może np. zdyskwalifikować wnioskodawcę. Mało tego, nawet spełnienie wszystkich niezbędnych wymogów nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji. Starający się mogą otrzymać całą kwotę, o którą wnioskowali albo tylko jej część.

Jeśli dokumenty zostaną ocenione pozytywnie i uzyskają powyżej 50 proc. – beneficjent zostanie zaproszony do urzędu, by podpisać umowę i stosowne zabezpieczenie finansowe na wypadek, gdyby w ciągu roku musiał zwrócić dotacje. Środki będą przelane na konto stosunkowo szybko, bo w okresie 1-2 miesięcy i bez obowiązku zainwestowania z góry własnych środków. Uwaga! Całą kwotę dotacji trzeba wydać w okresie 30 dni od dnia jej otrzymania na cele dokładnie wskazane we wniosku. Warto mieć więc oszczędności na wszystkie nieuwzględnione we wniosku wydatki związane z prowadzeniem własnego biznesu.

(fot. Éole / Foter / CC BY-NC-SA)

Dodaj komentarz

Wypełnienie poniższych pól jest wymagane. Adres email nie będzie publikowany.